Ordensregler Stavanger Ishall

Køllebruk kun på isflatene (gjelder også garderober). Respekter sperringer og ha generell god oppførsel.

DNB Arena har et absolutt krav – KUN OILERS EGNE PUCKER SKAL BENYTTES I DNB ARENA (for å unngå merker). Merk også at garderobe-anlegget kun er for spillere og ledere.

Ordensregler for Stavanger Ishall

1. Det vil kun være tilgjengelig 1 – en – nøkkel til hver garderobe som må kvitteres ut i resepsjonen av lagleder eller trener. Nøkler til garderober vil ikke bli utlevert til spillere / utøvere.

2. Garderobene disponeres maks 30 min. før og 30 min. etter de fastsatte tider for trening og kamper. Utstyr skal ikke oppbevares i garderobene tidligere eller senere enn den tid disse disponeres. Utstyr skal heller ikke oppbevares i korridoren.

3. Garderobe korridorer skal ikke benyttes som oppholdsrom.

4. Under arbeid med ispreparering og så lenge isprepareringsmaskin befinner seg på isbanen skal det under ingen omstendighet oppholde seg personer på isen. Alle dører i spillerboks skal holdes lukket og ingen skal sitte på eller henge over ishockeyvant. Spillere og / eller pucker skal ikke under noen omstendighet ut på isen før ismaskinport er lukket etter ispreparering.

5. All bruk av / spill med ishockeykøller utenfor Isbanene er forbudt. Dette gjelder også i garderobene. Overtredelse vil resultere i inndragning av ishockeykølle / utstyr.

6. Garderober, dusjrom og spillerbokser skal forlates rengjort og ryddet for tjærebånd, tape, lisser etc samt for gjenglemte ting.

7. Lagring av utstyr så som minivant, pucker, markører etc. tillates ikke i spillerboksene.

8. Det er lagleder / trener for de enkelte grupper / lag som er hovedansvarlig for at gjeldende Ordensreglement overholdes og at garderober, spillerbokser etc. brukes på en forsvarlig måte og at det ikke utøves skadeverk av noen art. Lagleder / trener skal til enhver tid være tilstede i garderoben så lenge denne er i bruk og skal være den siste som forlater garderoben etter bruk, sørge for at garderoben blir låst og at garderobenøkkel blir tilbakelevert i resepsjonen.

9. Overtredelse av ordensreglement kan medføre utvisning fra Stavanger Ishall. Utvisningen kan i grove tilfeller bli gjort gjeldende for et helt lag.